Blog

Daň z příjmu ve vztahu k Dědictví a Daru

 

Osvobození „dědictví“ jako bezúplatného příjmu

Od letošního roku, tj. od 1.1.2014 se nabytí movitých či nemovitých věcí v dědickém řízení  neřeší podle zákona o tzv. trojdani ( daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti ). Platnost tohoto zákona skončila 31.12.2013.

Nově upravuje tuto oblast  Zákon o dani z příjmu. Ten zahrnul oblast dědictví do ustanovení    tzv. bezúplatných příjmů a vyjmul je ze zdanění jako osvobozené.

( Podle ZDP § 4a )

 

Zdanění „darů“ jako bezúplatného příjmu

Od 1.1.2014 jsou dary peněžního i nepeněžního charakteru posuzovány jako bezúplatné příjmy a podléhají nikoliv dani darovací ( viz zrušení zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí ) nýbrž dani z příjmu ( viz ZDP § 10 ).

Dary nabyté příležitostně v rámci jednoho kalendářního roku ( neúčelově a nesoustavně ), jejichž hodnota je nižší než 15.000 Kč, jsou osvobozené od daně z příjmu.

Dary, jejichž poskytovatelem je příbuzný v přímé i nepřímé linii nebo osoba, se kterou obdarovaný před přijetím daru žil ve společné domácnosti ( společně hospodařící ) nejméně po dobu jednoho roku ( pečoval o domácnost či byl odkázán výživou na dárci ), jsou osvobozené od daně z příjmu.

Dalším typem bezúplatného příjmu, rovněž osvobozeného od daně z příjmu, je příjem z převodu majetku z titulu zřízení „svěřeneckého fondu“ .

( Podle ZDP § 10 )

 

Poznámka:

ZDP – Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v jeho posledním novelizovaném znění účinném pro r. 2014