Blog

Identifikované osoby k dani z přidané hodnoty

Registrační povinnosti

Identifikovanou osobou se stane povinně:

 • Osoba povinná k dani /* – neplátce ( není registrovaná k dani z přidané hodnoty ) se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží z jiného členského státu EU a hodnota takto pořízeného zboží bez daně převýší v běžném nebo předcházejícím roce 326.000 Kč. Povinnost zaregistrovat se má tato osoba do 15ti dnů od pořízení zboží, jehož hodnotou byla převýšena výše uvedená mezní hodnota.
 • Osoba povinná k dani – neplátce se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku pořídí z jiného členského státu EU nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně. Povinnost zaregistrovat se má tato osoba do 15ti dnů od pořízení takovéhoto druhu předmětů bez ohledu na jejich hodnotu.
 • Osoba povinná k dani – neplátce se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku přijme služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (osoba povinná k dani v jiném členském státu EU nebo v třetí zemi nemající v tuzemsku ani sídlo ani provozovnu). Povinnost registrovat se do 15ti dnů ode dne poskytnutí služby.

Identifikovanou osobou se stane povinně také:

 • Osoba povinná k dani – neplátce se sídlem v tuzemsku poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě EU, osobě povinné k dani v jiném členském státě EU. Dnem poskytnutí služby se tato osoba povnná k dani stane identifikovanou osobou.

Nevznikne ji povinnost přiznat daň.
(např. doprava zboží do jiného členského státu EU, oprava či montáž nebo právní, poradenská či překladatelská služba)

Identifikovanou osobou se může stát dobrovolně:

 • Osoba povinná k dani – neplátce se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží z jiného členského státu EU se může státá identifikovanou osobou dobrovolně a zaregistrovat se (musí pak zůstat identifikovanou osobou do konce následujícího kalendářního roku).

Práva a povinnosti identifikované osoby:

 • Identifikovaná osoba má povinnost přiznat daň na výstupu (z pořízení zboží, dopravního prostředku nebo přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném státě EU).
 • Daň odvést.
 • Podat daňové přiznání.
 • Nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.
 • Nemá povinnost podávat pravidelně daňová přiznání k DPH (neuskutečnila za zdaňovací období žádné plnění se subjekty registrovanými k dani v jiném členském státě EU).
 • V rámci tuzemských obchodních transakcí vystupuje nadále jako neplátce, tzn. z tuzemských transakcí žádnou daň z přidané hodnoty neodvádí.

Zrušení registrace

Podmínkou podání žádosti identifikované osoby je, že jí v době 6ti bezprostředně předcházejících měsících nevznikla povinnost podat daňové přiznání nebo souhrnné hlášení, hodnota pořízeného zboží v přílušném či předchozím kalendářním roce nepřekročila částku 326.000 Kč. Důvodem je i ukončení ekonomické činnosti identifikované osoby.

Právní účinek zrušení registrace nastává dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace.

Z moci úřední správce daně zruší identifikované osobě registraci, pokud po dobu 2 kalendářních let nevznikla povinnost přiznat daň nebo se osoba stala plátcem – doborovolně či ze zákona.

 

/* Osoba povinná k dani:

Každá fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (tj. činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujícíh služby) je osobou povinnou k dani z přidané hodnoty.

Osobou povinnou k dani jsou také osoby, které využívají hmotný a nehmotný majetek za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Majetek nemusí být součástí obchodního majetku, tzn. může jít o osoby soukromé vlastnící např. dům nebo byt, a ten soustavně pronajímají.