Blog

Nespolehlivý plátce a ručení v roce 2014

Ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z přidané hodnoty nastane v případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění je zveřejněna informace o poskytovateli plnění jako o nespolehlivém plátci (zveřejněno v Registru plátců DPH na webových stránkách daňového portálu: adisspr.mfcr.cz).

Příjemce zdanitelného plnění – plátce ručí za nazaplacenou daň z přidané hodnoty také v případě, že je úplata za toto plnění provedena zcela nebo částečně bezhotovostním převodem na jiný účet než je ten, který je zveřejněn v Registru plátců DPH (viz daňový portál – adisspr.mfcr.cz). V takovémto případě je částka, za kterou příjemce zdanitelného plnění ručí, limitována překročením dvojnásobku hodnoty uvedené zákonem o omezení plateb v hotovosti. V současné době je limitem částka 700 000 Kč.

Aplikace insitutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň je rovněž uplatněna v situaci, kdy je zdanitelným plněním dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot. Příjemce takového plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, když v okamžiku plnění nebyla zveřejněna informace ve veřejném registru, že dodavatel je registrovaný distributor pohonných hmot (viz § 109 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.).

Vysvětlivky:

Správce daně rozhodne o plátci, který závažným způsobem poruší své povinnosti v oblasti správy daně, že je nespolehlivým plátcem (viz § 106a z.235/2004 Sb.). Tento plátce se může odvolat (do 15ti dnů od doručení rozhodnutí správce daně), odvolání má odkladný účinek. Po uplynutí jednoho roku může plátce – nespolehlivý plátce požádat správce daně o zrušení tohoto statusu (tzn. již neporušuje závažným způsobem své povinnosti).