Blog

Registrace osob povinných k DPH

Dobrovolná (§ 94a)

  • Osoba povinná k dani (definice /*), která má sídlo, resp. provozovnu v tuzemsku a uskutečňuje plnění s nárokem i bez nároku na odpočet, může podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty.
  • Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty.

Plátcem se stává ode dne následujícího po dni, kdy této osobě bylo oznámeno rozhodnutí správce daně o její registraci k dani z příjmu.

Povinná, ze zákona (§6, §94)

Osoba povinná k dani, jejíž obrat přesáhne 1 mil. Kč (K 1.1.2015 se tento limit má snížit na částku 750 tis. Kč. /**) za 12 bezprostředně předcházejících měsíců (po sobě jdoucích). Povinnost podat přihlášku k registraci má tato osoba do 15ti dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. Plátcem je od prvního dne následujícího měsíce po podání přihlášky.

Výjimka: osoby uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Osoba povinná k dani se stane plátcem i z jiných zákonných důvodů.

 

Vysvětlivky:

/* Osoba povinná k dani: fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje samostatně a soustavně ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která není zřízena za účelem podnikání.

/**  Výše obratu se bude počítat zpětně, již za měsíce roku 2014. Novela č. 502/2012 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty a zákon č. 458/2011 Sb. o jednotném inkasním místě.