Blog

Základní principy elektronické evidence tržeb

Dnes byla oficiálně spuštěna elektronická evidence tržeb. Již od 1.9.2016 mohly fyzické a právnické osoby žádat o vystavení autentizačních údajů a následně získat certifikát pro evidenci tržeb. Od tohoto data měly subjekty možnost vyzkoušet si fungování celého systému evidence tržeb.

První skupinou, která od zítra začne své tržby evidovat, jsou osoby poskytující ubytování a stravování. Ze stravovacích služeb pak ty, které nabízejí stravování a nápoje ke konzumaci přímo v místě poskytování této služby.

V tomto článku bychom se chtěli zmínit o některých základních principech elektronické evidence tržeb.

Co je evidovanou tržbou?

Evidovanou tržbou  podle § 4 odst.1 zákona o evidenci tržeb je platba, která splňuje určité formální náležitosti a přitom zakládá rozhodný příjem. Evidovanou tržbou je i platba, podle § 4 odst.2 zákona o evidenci tržeb, která splňuje formální náležitosti a je

 • určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo
 • následným čerpáním nebo zúčtováním platby, která zakládá rozhodný příjem.

Prakticky jde o různé typy elektronické peněženky nebo dárkové karty, a jiné podobné typy platebních nástrojů, kdy nejdříve dojde k nakoupení kreditů, resp. pořízení tohoto nástroje a později teprve k jeho čerpání. Již prvotní platba je předmětem evidence tržeb a stejně pak je předmětem evidence tržeb čerpání kreditů, resp. dárkové karty.

Formální náležitostí tržby je způsob provedení platby:

 • v hotovosti,
 • platební kartou,
 • šekem,
 • směnkou,
 • jiným obdobným způsobem nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty provedené jedním z výše uvedených způsobů

Rozhodným příjmem  jsou příjmy  ze samostatné činnosti, která je podnikáním,  u poplatníků daně z příjmů fyzických osob a u poplatníků daně z příjmů právnických osob příjmy z podnikatelské činnosti. Smyslem evidence tržeb je sledování finančních toků majetku poplatníků daně z příjmů.

Příjmy nezahrnuté do rozhodných příjmů

Rozhodným příjmem pro poplatníky fyzické osoby a právnické osoby není příjem, který:

 • není předmětem daně z příjmů,
 • je ojedinělý vzhledem k obvyklosti přijímání tržeb,
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně (pouze u právnických osob).

Některé vyloučené příjmy z evidence tržeb

Evidovanou tržbou nejsou tržby:

 • uskutečněné do přidělení DIČ a během 10ti dnů následujících po jeho přidělení,
 • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
 • ze stravování a ubytování žáků a studentů poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
 • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 • na palubě letadel,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 • z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
 • z provozování veřejných toalet,
 • a další.

Zjednodušený režim evidence tržeb

V tomto režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravního prostředku při pravidelné hromadné dopravě osob. Dále tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou (§ 10 zákona o evidenci tržeb).

Nemá-li poplatník při výkonu své činnosti trvale možnost připojit se k internetu, může požádat správce o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, tzv. režim off-line. Poplatník v tomto režimu zasílá datovou zprávou údaje o tržbě nejpozději do 5ti dnů od uskutečnění evidované tržby. Poplatník na účtence neuvádí kód FIK, ale je povinen uvést kód PKP (podpisový kód poplatníka).