Blog

Zákon o evidenci tržeb a změny v zákoně o dani z příjmů k 1.12.2016

V souvislosti se zákonem o elektronické evidenci tržeb dochází k 1.12.2016  pro fyzické a právnické osoby k určitým změnám v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů .

Nový titul osvobození daně z příjmů fyzických osob

V § 4 odst. 1 písm. f)  jsou zákonná ustanovení rozšířena o bod 4. a to následovně:

§4 (1) – f) ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb

Nový titul osvobození daně z příjmů právnických osob

V § 19 odst. 1 jsou rozšířena o písmeno zq) takto:

§19 (1) – zq) ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb

Pro fyzické a právnické osoby vzniká možnost uplatnit v účtenkové  loterii  „účtenku“ – doklad o vydání  peněžního  obnosu v  hotovosti nebo jiným způsobem zákonem o evidenci tržeb na stejnou úroveň postaveným, a to vydaným  subjektům  podléhajícím systému elektronické evidenci tržeb (viz Novela č. 113/2016 Sb.). Získaná cena  z účtenkové loterie je pak pro příjemce osvobozená od daně z příjmů fyzických, resp. právnických osob.

Nový titul slevy na dani z příjmů fyzických osob

V oblasti slev na dani z příjmu jsou dosavadní platná ustanovení zákona (Novela č. 113/2016 Sb.) rozšířena následovně:

Slevy na dani z příjmů fyzických osob podle § 35ba odst. 1 jsou rozšířeny o další titul slevy uvedený pod písmenem h).

h) slevu na evidenci tržeb

Tento bod je uváděn v rámci výčtu všech slev, které je možné uplatnit poplatníkem daně z příjmů fyzických osob  z vypočtené daně. Praktické uplatnění  této slevy je upraveno novelizací zákona v nově přidaném paragrafu 35bc Sleva na evidenci tržeb.

§35bc – Sleva na evidenci tržeb

1) Výše slevy na evidenci tržeb činí 5.000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

2) Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Subjekt, který je fyzickou osobou a podléhá systému evidence tržeb, může v prvním zdaňovacím období svého zařazení do systému uplatnit v daňovém přiznání za příslušné období slevu ve výši 5.000 Kč  na vypočtenou daň z celkových svých příjmů. Avšak maximálně do výše vypočtené daně snížené o základní slevu na poplatníka. To znamená, že sleva na evidenci tržeb se uplatní až po odečtení základní slevy na poplatníka a jen ve výši částky daně, která zůstala po tomto odečtu.