Blog

Zaměstnanec a povinnost daňového přiznání

I zaměstnanec v některých situacích musí podávat Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud:

 

  • Vedle příjmů ze závislé činnosti (mzda/plat) zaměstnanec další příjmy /1 přesahující výši 6.000 Kč za rok (§ 38g zákona o dani z příjmů). Přitom se do těchto dalších příjmů nezahrnují příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů fyzických osob nebo jsou zdaněny zvláštní sazbou a daň odvede původce příjmu.

 

  • Základ daně z příjmu ze závislé činnosti přesáhne v jednom měsíci částku 103 768 Kč (tj. 1 245 216 Kč za rok) a je tak uplatněna tzv. solidární daň (podle § 16a zákona o dani z příjmů).

 

  • Příjmy ze závislé činnosti zaměstnanec alespoň v jednom měsíci v roce souběžně od dvou zaměstnavatelů.

 

 

/1 Jde o příjmy podle §7 až §10 (např. ze samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu majetku, z příležitostné činnosti, z prodeje a příležitostného nájmu movitých věcí, úroky z půjček, výnosy z cenných papírů a jiné), pokud nejsou osvobozené podle zákona o dani z příjmů.

Komentář k příslušným paragrafům zákon č. 586/1992 Sb. v aktuálním znění