Mzdy

Základní služby mzdového účetnictví

Naše služby v mzdové oblasti zahrnují i naši poradenskou činnost předcházející uzavření pracovní smlouvy nebo dohod mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) a přípravnou činnost předcházející samotnému zpracování mezd (ověřování správnosti náležitostí podkladů u nového zaměstnance a předložení všech požadovaných dokumentů).

Zpracování mezd a služby s tím související obsahují zejména následující činnosti:

 • Zadání všech skutečností týkajících se každého ze zaměstnanců a specifických pro konkrétní měsíční období (prezence zaměstnanců - přítomnost, dovolené, dočasná pracovní neschopnost, náhradní placené volno, neplacené volno, různé odměny a náhrady, případné srážky ze mzdy).
 • Výpočet mezd pro všechny zaměstnance a kontrola správnosti a úplnosti všech mezd.
 • Zpracování agendy v souvislosti s dočasnou pracovní neschopností, s ošetřovným, resp. nástupem na mateřskou dovolenou (Příloha k žádosti o výplatu nemocenských dávek nebo ošetřovného a Příloha k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství).
 • Hlášení pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení v případě změn osobních údajů zaměstnanců nebo změn statutu zaměstnanců, resp. změn příslušnosti zaměstnanců ke zdravotní pojišťovně.
 • Výstupy z měsíčních mezd určené pro zaměstnance, zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení (výplatní lístky, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení Přehled o výši pojistného).
 • Pro zaměstnavatele souhrnné výkazy měsíčních mezd podle mzdových složek a podle jednotlivých zaměstnanců, souhrnné výkazy měsíčních odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení podle jednotlivých zaměstnanců, výkaz za jednotlivé zaměstnance o sražených zálohách na daň z příjmu ze závislé činnosti, resp. o sražené dani zvláštní sazbou.
 • Měsíčním výstupem ze zpracování mezd je rovněž účetní předpis zpracovaných mezd a příkaz k bezhotovostním odvodům výplat mezd, odvodům státním institucím apod. nebo výplatní listina v případě výplaty mezd v hotovosti.
 • Vedení evidence pracovních úrazů a zpracování agendy s pracovními úrazy související.
 • Kvartální zpracování podkladu pro odvod pojistného z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
 • Kvartální výpočet průměrné částky hodinové mzdy určené pro stanovení náhrad zaměstnanců (používá se pro výpočet odměny při čerpání dovolené zaměstnancem nebo pro výpočet náhrady za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance hrazenou zaměstnavatelem v prvních 14-ti kalendářních dnech pracovní neschopnosti).
 • Roční zpracování výkazu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za celou organizaci za přechozí kalendářní období.
 • Roční zúčtování záloh na dani z příjmů ze závislé činnosti pro jednotlivé zaměstnance, kteří podepsali Prohlášení, požadují toto zpracování a splňují podmínky pro jeho provedení.
 • Roční nebo v průběhu roku při ukončení pracovního poměru zaměstnance zpracování Evidenčních důchodových listů.

Na základě vzájemné domluvy může naše firma zajišťovat podání různých hlášení a výkazů pro daňovou správu, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Můžeme Vás zastupovat na úřadech při kontrolách nebo při řešení jiných záležitostí.

Pokud máte nějaké otázky případně nám chcete zaslat nezávaznou objednávku našich služeb, můžete využít kontaktního formuláře.