Vedení účetnictví

Základní služby vedení účetnictví

Při vedení účetnictví zajišťujeme níže uvedené činnosti a všechny tyto činnosti jsou obsaženy v příslušné ceně uvedené v ceníku vedení účetnictví.

  • Záznam a zaúčtování účetních dokladů (vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady, zápočty, výstupy ze zpracování mezd) - měsíční/kvartální interval, případně zpětné vedení účetnictví.
  • Vyhotovení účetních výkazů - deník vystavených a přijatých faktur a dobropisů, pokladní deník, kniha bankovních výpisů, deník interních dokladů, majetku, mzdového účetnictví a jiné deníky, souhrný účetní deník, předvaha obratová, hlavní kniha rozvinutá, výsledovka - výkaz zisků a ztrát, rozvaha - měsíční/kvartální interval, případně zpětné vedení účetnictví.
  • Pro plátce daně z přidané hodnoty výstup záznamní povinnosti, Kontrolní hlášení, Přiznání k DPH, případné Souhrnné hlášení (pro obchodní transakce se zeměmi EU) - měsíční/kvartální interval.
  • Dokladová inventarizace účtů a zpracování roční účetní závěrky (běžné období - kalendářní rok, mezitimní závěrka v průběhu roku).
  • Zpracování Přiznání k dani z příjmů, silniční dani a další daňová přiznání

Metody vedení účetnictví

Služby vedení účetnictví poskytujeme prostřednictvím následujících způsobů zpracování účetnictví a komunikace s klienty:

1. Externí vedení účetnictví

Předávání dokladů probíhá na základě vzájemné dohody ve sjednaných termínech. Předávání může probíhat v papírové podobě, elektronicky (elektronickou poštou nebo pomocí datových úložišť) a nebo kombinací obou forem. Je také možné předávat tzv. elektronické faktury (XML formát ve standardu ISDOC).

Doklady následně zadáme a zaúčtujeme v našem účetním systému.

Výstupy z účetnictví mohou být zasílány elektronicky ve formátu PDF, včetně předávání výstupů v papírové formě.

Na základě vzájemné domluvy může naše firma zajišťovat podání daňových přiznání, hlášení a jiných výkazů pro daňovou správu či jiné státní orgány.

2. Výměna dat elektronicky

Pokud má klient i účetní firma stejný účetní systém (Helios Red, Pohoda) je možné provádět výměnu dat elektronicky.

V této situaci si klient všechna či některá data zadává do svého účetního systému sám. Při výměně dat dochází k převodu celé databáze nebo se exportují jen některé agendy, resp. části agend, případně se využije pobočkové zpracování dat.

Případně jiné metody zpracování účetnictví či předávání dokladů jsou možné na základě vzájemné dohody.

Naše firma zpracovává účetnictví primárně v účetním systému Helios Red. Máme však zkušenosti i s dalšími účetními systémy.

Pokud máte nějaké otázky případně nám chcete zaslat nezávaznou objednávku našich služeb, můžete využít kontaktního formuláře.